Quote of the Day

“ที่ผ่านมา วิกิลีกส์เคยถูกฟ้องเรื่องข้อมูลที่ไม่จริงมาแล้วหลายครั้ง หากเป็นประชาชนทั่วไป และไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

ต่างประเทศ

แรงงาน

ความมั่นคง

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
2
 
3
 
4
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
12
 
15
 
16
 
17
 
19
 
21
 
22
 
25
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Classifieds