Quote of the Day

“ที่ผ่านมา วิกิลีกส์เคยถูกฟ้องเรื่องข้อมูลที่ไม่จริงมาแล้วหลายครั้ง หากเป็นประชาชนทั่วไป และไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

ความมั่นคง

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

Classifieds