Quote of the Day

“ตอนนี้ทำงานมาถึงระยะที่ 2 จะวางพื้นฐานประเทศต่อไปให้ได้ ผมไม่ได้แย่งอำนาจใครมา แต่เพราะเขาทำไม่ได้ ผมจึงมาทำแทน และขอให้มั่นใจการทำงานของรัฐบาลและ คสช. ทุกคนจงร่วมมือกันแก้ปัญหาประเทศต่อไปเพื่ออนาคตประเทศ”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
 
3
 
4
 
6
 
12
 
19
 
21
 
22
 
23
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Classifieds