Quote of the Day

"ให้ความเป็นธรรมทุกเรื่องถ้ายังไม่มีการตัดสินก็ต้องถือว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์หมด นี่เรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เขามีโอกาสแก้ตัว มีโอกาสชี้แจง"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

ต่างประเทศ

ความมั่นคง

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
4
 
9
 
10
 
11
 
13
 
16
 
19
 
23
 
24
 
27
 
28
 
29
 
 
 
 
 
 

Classifieds