บทความ

บันทึกของวิสา คัญทัพ ฉบับที่ 9 ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา กับปัญหาการต่อสู้ของขบวนการประชาธิปไตย ด้วยมุมมองในเชิงภาษา, ประวัติศาสตร์การสร้างชาิติ และการรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นสูง