Quote of the Day

การทำสื่ออย่าติดกรอบ “เราคือคนไทย” หรือต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่พูดถึงคน ต้องเคารพในสิทธิความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนบนโลก

"การออกแถลงการณ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของ ศอ.รส. ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการหรือเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหาร มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นองค์กรตุลาการหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ.."

“ในฐานะพรรคสังคมประชาธิปไตย เราเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งต้องเป็นไปในกรอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งอำนาจ คุณค่าทางประชาธิปไตย และกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีมากกว่าการเลือกตั้ง แต่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีการเลือกตั้ง เพราะ ‘หนึ่งคน เท่ากับหนึ่งเสียง’

 

"ผมไม่เชื่อว่า ถ้าสู้ทางการทหารแล้วเราจะประสบชัยชนะ เพราะถ้าตัดสินใจสู้ทางการทหารจะไม่นัดประชาชนมาแบบนี้ เราตัดสินใจต่อสู้ทางการเมือง การชนะทางการเมืองได้ก็ต้องมีความชอบธรรม ก็ต้องสันติวิธี เพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนที่แข็งแรงของเรา"

"...พอชินชาแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ชีวิตก็จะกลายเป็นสถิติ ใช่ไหม มันก็จะกลายเป็นตัวเลข และต่อไปข้างหน้าแม้ตัวเลขนี้จะถูกนับแต่คนจะไม่สนใจอีกต่อไปว่าตัวเลขนี้เขามีพ่อมีแม่นะ เขามีลูกมีหลานนะ เขามีชีวิตจิตใจ อันนี้มันก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย.."