Quote of the Day

"..สิ่งที่ผมกลัวเป็นห่วงที่สุดก็คือทุกคนมัวแต่มองอย่างเดียวว่าจะถูกจำกัดสิทธิ์ วันนี้จำกัดสิทธิ์อะไรบ้างหรือยัง จำกัดอะไรบ้างหรือยัง"
 

"..การเพิ่มบัญญัติในมาตรา 7 ในหมวดพระมหากษัติรย์ เพื่อลดภาระ และไม่ให้มีการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องการเมือง เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดวิกฤติทางการเมือง จะมีการเรียกร้องนายกฯ มาตรา 7 ซึ่งในเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถทำได้ คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จึงบัญญัติให้กรณีที่มีปัญหาในคำวินิจฉัยในมาตรา 7 ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสามารถยื่นร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้”

"สิ่งที่ทำให้เห็นชัดว่าการรัฐประหารไม่มีประสิทธิภาพแล้วคือ การที่กองทัพต้องออกมายึดอำนาจถึง 2 ครั้งในเวลาเพียง 8 ปี ซึ่งนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของชนชั้นนำเดิมในสังคมไทย เมื่อเทียบชนชั้นนำอีกหลายสังคมในโลกนี้คือ ไม่รู้จักปรับตัวเข้ามาเล่นในกรอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ในแง่นี้มันเป็นความน่าสงสาร และความน่าเศร้าของชนชั้นนำเดิมของสังคมไทย ที่ยังวนเวียนอยู่กับการใช้วิธีการแก้ปัญหาเดิม ภายใต้โจทย์ใหม่ที่มันเปลี่ยนไปแล้ว คุณไม่สามารถควบคุมความตื่นตัวทางการเมือง การเลือกตั้งได้ด้วยการรัฐประหาร นอกจากเข้าไปเล่นเกมในกติกาเดียวกัน เปรียบเทียบคือ ม้าพยศมันถูกปลุกขึ้นมาแล้ว และมันรู้แล้วว่าตัวมันไม่ต้องถูกลามโซ่"

"ชุดกฎหมายเหล่านี้โดยเนื้อแท้ ไม่ใช่กฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” แต่เป็นชุดกฎหมายความมั่นคง"