Quote of the Day

"จะเอาผมไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งผมก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้"

"ประเทศไทยต้องการรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงและเป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยไม่ควรจะต้องเลือกระหว่างเผด็จการกับคอร์รัปชั่น"

คณะนิติราษฎร์ไม่อาจเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ และขอแสดงเจตจำนงให้ปรากฏต่อสาธารณะว่าคณะนิติราษฎร์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าผู้ที่ถือครองอำนาจรัฐสมควรยุติกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และคืนอำนาจการตัดสินใจจัดทำรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองต่อไป

"การทำประชามติฝ่ายที่แพ้ในการทำประชามติไม่ได้ถูกผูกมัดนะครับ ว่าจะต้องเคารพเชื่อฟังรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปอย่างตลอดกาลนะครับ คือถ้าเรายังคิดว่าเราไม่เห็นด้วยนี่ ยังต้องการแก้ไข ผมคิดว่าทำประชามติเสร็จมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เราก็สามารถผลักดันไปได้ตลอด"

“การเมืองไทยหลังรัฐธรรมนูญ 2559 พรรค ส.ว. น่าจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด เพียงแต่ว่าเขาใช้ในทางนิติบัญญัติและควบคุม ไม่ได้ใช้อำนาจบริหาร”