Quote of the Day

"บอกพี่น้องประชาชนได้เลยว่า โครงการนี้มีทุจริต เพราะผู้ที่รับผิดชอบไปชี้แจงเองว่ามีทุจริต แล้วผมไปตรวจแล้วบอกไม่ทุจริต แล้วมันจะอยู่กันอย่างไร มันต้องเจอสิ แต่จะเจอใครที่ไหนอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็ต้องคอยดู”

"ลูกก็คือความหวังดัง ชีวิตจิตใจ จนเดือนดับ ลับร่วงไปไกล หนทางลูกจร ม่านเมฆ บดบังนัยตาสาริกา ไม่คืนกลับคอน ทุกคืนวันแม่มิได้ หลับนอนคอยเจ้าย้อนบ้านเรา"

"ให้ความเป็นธรรมทุกเรื่องถ้ายังไม่มีการตัดสินก็ต้องถือว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์หมด นี่เรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมายให้เขามีโอกาสแก้ตัว มีโอกาสชี้แจง"

"เราต้องบอกว่าไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยในการกระทำครั้งนี้ของเรา แต่เราจะรู้สึกผิดมากหากเราไม่ทำในสิ่งที่ต้องทำ เพราะเราไม่อยากจะอายต่อตัวเองว่าไม่กล้าที่พูดสิ่งที่เราคิดว่าถูกและควรจะพูด"

“ระบบที่ดีมันจะทำให้ในที่สุดได้คนดีของระบบขึ้นมา คนดีในระบบที่ไม่ดีมันไม่สามารถทำอะไรได้หรอกครับ กำลังมันน้อยเกินไป แต่ถ้าเกิดระบบที่สร้างขึ้นมามันดี แล้วปล่อยให้ระบบมันเดินไป มันบกพร่องก็แก้ไป สุดท้ายตัวระบบจะกลั่นกรองคนที่ดี คนที่ดีหมายถึงคนที่มีความสามารถในการทำงานเพื่อสาธารณะแล้วถูกตรวจสอบได้โดยระบบตรวจสอบที่ดี"