Quote of the Day

"ชุดกฎหมายเหล่านี้โดยเนื้อแท้ ไม่ใช่กฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” แต่เป็นชุดกฎหมายความมั่นคง"

"การคิดใหม่ในเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนนิทานจันทรโครพ สปช.ท้ายสุดจะเหมือนนางโมราที่ยื่นดาบให้กับโจร สิ่งที่เราคิดว่าจะให้เกิดคือจัดการกับโจร คนทุจริต เราก็สร้างกลไกขึ้นมา แต่กลายเป็นว่าฝ่ายโจรกลับได้ดาบนั้นไปแล้วเอาดาบนั้นมาทิ่มแทงเรา ก็เท่ากับว่าเรายื่นดาบให้กับโจร"