Quote of the Day

"ปิดอินเตอร์เน็ตง่ายนิดเดียว เดินไปที่เร้าเตอร์ แล้วกดปิดสวิตซ์ จะปิด เกิน 10 ปีก็ได้. แต่อย่าไปปิด Internet ของคนอื่น"

"เสรีภาพในการแสดงออกและความเป็นอิสระของสื่อมวลชนที่จะสามารถรายงานข่าวได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตอบโต้แก้แค้น ช่วยส่งเสริมการอภิปรายถกเถียงสาธารณะ และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างสังคมที่มีความบูรณาการและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเสรีภาพดังกล่าวรวมถึงสิทธิที่ทุกคนจะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่รัฐได้"

"ไม่ใช่สื่อมาทำให้เกิดความระแวงกันเอง เพราะท่านมีหน้าที่ในการดูแลบ้านหลังนี้ เจ้าของบ้านเขาให้ท่านดู ติดตั้งท่าน อะไรท่าน เหมือนกับสื่อคอยดูแทน แล้วปรากฏว่าท่านไม่ดู ท่านกลับมาเล่นงานเจ้าของบ้าน กลับมาเล่นงานคนในบ้าน แล้วโจรก็เข้ามาได้"

"..เพื่อนมองไม่เห็นหรือว่า "ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง" เป็นเพียงยาบ้วนปากที่ไม่ได้ทำให้ปากหายเหม็น เพื่อนยังมองไม่เห็นอีกหรือ รัฐประหารคือความล้มเหลวเชิงโครงสร้าง ที่มาพร้อมกับการสมรู้ร่วมคิดและความหน้าไหว้หลังหลอก เพื่อนไม่ต้องสำนึกผิดก็ได้ แต่เพื่อนต้องสำนึกพลาด เพื่อนต้องแสดงให้เพื่อนเข้าใจ ไม่ใช่ทำเป็นเมิน แต่เทศนาบอกว่า "ฉันไม่ใช่เครื่องมือ ฉันเป็นกลาง" แล้วเท่าที่ผ่านมาเพื่อนเป็นเครื่องมือของใคร ทำไมเพื่อนจึงยอมเสียหลักอย่างง่ายดาย เพียงเพื่อให้ความลวงเข้ามาแทนความจริง.." 

"หลักสำคัญของรัฐธรรมนูญในประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องให้อำนาจอธิปไตยอยู่กับประชาชน..แล้วก็เชื่อมันว่าประชาชนสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของประเทศได้ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายต้องเชื่อถือตรงนี้ แต่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้เห็น ผมคิดว่าไม่เชื่อถือประชาชน ไม่เคารพประชาชน.."