Quote of the Day

"ตามที่กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยกำหนดการเสวนาเรื่อง "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557" โดยได้ขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..การจัดเสวนาฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเห็นต่างทางทัศนคติในทางการเมืองขึ้นมาอีก ตลอดจนในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประสานการปฏิบัติกับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมเสวนาฯ ให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว.."

"วิกฤตอันแท้จริงของภาษาคือ สถานการณ์ที่คนในสังคมใช้ภาษาโดยปราศจากความคิด เพื่อการหลอก การล้างสมอง การสร้างภาพและการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งคนในสังคมไม่สามารถใช้ภาษาอีกต่อไปเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นหรือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความคิดของตน"

"ใครจะหาว่าเรา Retro (ย้อนยุค) ก็แล้วแต่ ไม่อย่างนั้นจะหาอำนาจใดมาจัดการกับปัญหารุนแรงมิได้ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือเกิดการปฏิวัติซ้อน"