Quote of the Day

"เป็นการปะทะกันระหว่าง นักรบที่ถือปืน กับ นักรบไซเบอร์ที่ถือ Smart Phone"

"เขาขู่จะใช้ ม.44 ห้ามค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าเราสร้างความแตกแยก ... จะเป็นไปได้ยังไงล่ะ พวกเรานี่รักกันมากกว่าเดิมอีก"

"จะเอาผมไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งผมก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้"

"ประเทศไทยต้องการรัฐธรรมนูญที่ปราบโกงและเป็นประชาธิปไตย ประเทศไทยไม่ควรจะต้องเลือกระหว่างเผด็จการกับคอร์รัปชั่น"

คณะนิติราษฎร์ไม่อาจเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ และขอแสดงเจตจำนงให้ปรากฏต่อสาธารณะว่าคณะนิติราษฎร์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าผู้ที่ถือครองอำนาจรัฐสมควรยุติกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และคืนอำนาจการตัดสินใจจัดทำรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองต่อไป