Quote of the Day

คณะนิติราษฎร์ไม่อาจเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ และขอแสดงเจตจำนงให้ปรากฏต่อสาธารณะว่าคณะนิติราษฎร์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... และหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านการออกเสียงประชามติ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าผู้ที่ถือครองอำนาจรัฐสมควรยุติกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และคืนอำนาจการตัดสินใจจัดทำรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองต่อไป

"การทำประชามติฝ่ายที่แพ้ในการทำประชามติไม่ได้ถูกผูกมัดนะครับ ว่าจะต้องเคารพเชื่อฟังรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปอย่างตลอดกาลนะครับ คือถ้าเรายังคิดว่าเราไม่เห็นด้วยนี่ ยังต้องการแก้ไข ผมคิดว่าทำประชามติเสร็จมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ เราก็สามารถผลักดันไปได้ตลอด"

“การเมืองไทยหลังรัฐธรรมนูญ 2559 พรรค ส.ว. น่าจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุด เพียงแต่ว่าเขาใช้ในทางนิติบัญญัติและควบคุม ไม่ได้ใช้อำนาจบริหาร”

"สิ่งที่เราทำก็คือเราร่น 12 ปี ลงมาข้างล่าง เพื่อมารองรับคนจน แล้วก็พอไปถึงตอนปลาย คนจนก็ยังจะได้รับการดูแล เพราะจะมีกองทุนการศึกษาให้ ส่วนคนมีสตางค์ก็ออกสตางค์ไป"

"ผมไม่ได้ขัดแย้งกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)เลย ผมแค่ชี้แจงว่า ทำไมผมคิดแบบนึ้ เราไม่ได้ไปยุ่งไปแตะร่างรัฐธรรมนูญเลย เราเอาแค่บทเฉพาะกาล เท่านั้น"