Quote of the Day

"ความเห็นของเพื่อนๆ ก็แตกออกเป็นหลายกลุ่ม แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ปรับตัวง่าย รู้จักเอาตัวรอด ผู้ใหญ่อยากให้ท่องอะไรก็ท่องตามเพราะเขาอยากได้คะแนน เอาเกรดสวยๆ มาข่มกัน มีบ้างที่ตั้งคำถามกับค่านิยม 12 ประการ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจกับประเด็นนี้ อาจแค่รู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเท่านั้น"

“การยื่นเรื่องถอดถอนมายัง สนช. นั้น หากพบว่าสำนวนนั้นๆ สมาชิกวุฒิสภา มีอำนาจพิจารณา สนช. ก็ต้องมีอำนาจในการพิจารณาเช่นกัน”

“อย่าเรียกร้องกันมาก แล้วจะเอาเงินที่ไหน งบประมาณแผ่นดินมีเท่าไร เก็บภาษีรายได้รัฐเก็บได้เท่าไร ขาดทุนเท่าไรแล้ว ปีหน้าจะเก็บได้หรือไม่ก็ไม่รู้ พอบอกจะขึ้นภาษีก็ร้องโอ๊ยว่าไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้.."

"กรอบโครงความคิดหลัก หรือพิมพ์เขียวของนักอุตสาหกรรมปฏิรูปคือ มองปัญหาประชาธิปไตยอยู่ที่ชาวบ้านผู้โง่ งก ข้อเสนอทั้งหลายจึงล้วนตั้งอยู่การดึงเอาอำนาจออกจากชาวบ้าน ข้อเสนอเหล่านี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆ เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งแบบสัดส่วนอาชีพหรืออาจจะถึงวิธีสรรหากันแบบสภาที่ปรึกษาฯ หรืออาจจะได้ยินสภากระจกกันอีกครั้ง"

มีคนกล่าวไว้ว่าหากจะปฏิรูปการเมือง ถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพจะไม่มีวันได้รับความสำเร็จเลย นั่นหมายความว่าทุกประเทศที่ต้องการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้อง ปฏิรูปกองทัพเสียก่อน