เสวนาที่ SOAS ลอนดอน: นโยบายจำนำข้าวของประเทศไทยกับหลักนิติธรรม