Quote of the Day

"ผมจะไปใช้สิทธิโดยการโหวตโน เพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้เราไปใช้สิทธิ และเราเคยรณรงค์ไว้นานแล้วว่าประชาชนสามารถแสดงออกการใช้สิทธิ์ได้ 2 วิธี คือ โหวตโน หรือ กาให้เป็นบัตรเสียได้"

มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 บทบัญญัติในมาตรานี้รองรับกรณีที่เกิดเหตุจำเป็น เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน เกิดจลาจล เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วทำให้ประชาชนไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในหน่วยเลือกตั้งใดอย่างนี้เขาก็สามารถเลื่อนการออกเสียงออกไปได้ แต่ไม่ใช่ฐานอำนาจในการให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปทั้งประเทศ

"..อยากให้รัฐบาลรักษาการนี้พ้นไปเร็วๆ คุณต้องรีบเลือกตั้ง ไม่งั้นเค้าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ"

"ความรุนแรงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ น่ากลัวน้อยกว่าความรุนแรงจากการล้มการเลือกตั้ง.. แน่นอน การเลือกตั้งไม่เท่ากับประชาธิปไตย แต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีประชาธิปไตยเช่นกัน ทุกประเทศใช้การเลือกตั้งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยสันติ เปิดประตูบานนี้แล้วก็ต้องร่วมลงแรงหลายอย่างให้บ้านเมืองน่าอยู่ขึ้น แต่อย่างน้อยอย่าปิดประตูบานนี้ ถ้าใครมีส่วนร่วมการปิดประตูบานนี้ ท่านกำลังมีส่วนผลักสังคมไทยไปสู่ทางตันและความรุนแรง"

ประจักษ์ ก้องกีรติ
19 ม.ค.57 ในงาน "2 กุมภา เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูป"

"เมื่อเลือกใช้วิธีการที่ผิด เพื่อจะไปทำสิ่งที่ถูก ยิ่งทำให้ระบอบทักษิณแข็งแกร่งและชอบธรรมมากขึ้น เราควรใช้วิธีที่ถูกต้อง ล้มด้วยการไม่เลือก เป็นวิธีที่ดีที่สุด ไม่ต้องสูญเสียบาดเจ็บล้มตายใดๆทั้งสิ้น"