Quote of the Day

"..ผมคิดว่าคสช.เป็นความหวัง แต่การที่เป็นความหวังจะต้องไม่ผูกขาดการทำทุกอย่างเพื่อชาติ การทำเพื่อชาติมันเป็นสิทธิของทุกคน .."

"ถ้ารักชาติแบบคุณ ผมไม่เอาด้วย เพราะชาติของคุณไม่ยอมรับความเสมอภาคของคน หัวใจของชาติในทัศนะของผมคือคนทุกคนต้องเท่ากัน"

“เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ศาลไทยยกคำร้องขอประกันตัวของผู้ที่รอการไต่สวนในคดี ‘ดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์’ การปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวอย่างเป็นระบบต่อผู้ต้องหาคีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนี้ดูเหมือนเป็นความตั้งใจที่จะลงโทษพวกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้ไต่สวนด้วยซ้ำ”

“ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาแสดงตนต่อที่ประชุม ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ เพราะสมาชิกทราบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นอย่างดีและได้รับการทาบทามมาก่อน”