Quote of the Day

“ถ้าเราปฏิรูปประเทศก่อน แล้วผมไม่ได้เรียนล่ะครับ ผมอยากจะบอกว่า การศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นๆ ไป ถ้าคุณบอกว่าจะมัวแต่ปฏิรูปอยู่ ถ้าฝ่ายคุณไม่ชนะแปลว่าผมก็ไม่ต้องเรียนสิครับ ในมุมมองของผม ถ้าเราไม่ได้เรียน ชาติก็จะพัฒนาไปไม่ได้”

จิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง
นักเรียนโรงเรียนวัดมัธยมเบญจมบพิตร ให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม ‘Respect my future’ ที่บางลำพู 28 ม.ค.2557

"การที่ผมเจ็บปวดตรงนี้มันนิดเดียวเอง ผมไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลหรือถูกเขาทำร้ายอะไรมากมาย แต่สิ่งที่ผมอยากบอกคือ เราอย่ายอมแพ้ให้กับความไม่ถูกต้อง ที่คนบางกลุ่มมาขัดขวางไม่ให้คุณมีโอกาสแสดงสิทธิในการปกครองตรงนี้ คุณยอมได้อย่างไร"

"ผมจะไปใช้สิทธิโดยการโหวตโน เพราะรัฐธรรมนูญบังคับให้เราไปใช้สิทธิ และเราเคยรณรงค์ไว้นานแล้วว่าประชาชนสามารถแสดงออกการใช้สิทธิ์ได้ 2 วิธี คือ โหวตโน หรือ กาให้เป็นบัตรเสียได้"

มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 บทบัญญัติในมาตรานี้รองรับกรณีที่เกิดเหตุจำเป็น เหตุสุดวิสัย เหตุฉุกเฉิน เกิดจลาจล เกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วทำให้ประชาชนไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในหน่วยเลือกตั้งใดอย่างนี้เขาก็สามารถเลื่อนการออกเสียงออกไปได้ แต่ไม่ใช่ฐานอำนาจในการให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปทั้งประเทศ

"..อยากให้รัฐบาลรักษาการนี้พ้นไปเร็วๆ คุณต้องรีบเลือกตั้ง ไม่งั้นเค้าจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ"