Quote of the Day

"..ไม่ใช่เวลาที่จะโทษกันไปกันมาว่าเป็นความผิดของใคร เพราะทุกคนล้วนมีส่วนทำให้ประเทศมาอยู่ตรงนี้ รวมทั้งผมและพรรคประชาธิปัตย์ด้วย.."

"..ชีวิตดับยังระยับปณิธาน
ทอดฉายฉานใดไม่อาจบดบังได้
คมกระสุนสามารถตัดขั้วหัวใจ
แต่ไม่อาจตัดฝันใฝ่สู่เสรี .."

การทำสื่ออย่าติดกรอบ “เราคือคนไทย” หรือต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศ วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่พูดถึงคน ต้องเคารพในสิทธิความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนบนโลก

"การออกแถลงการณ์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของ ศอ.รส. ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการหรือเป็นหน่วยงานของฝ่ายบริหาร มีลักษณะเป็นการก้าวก่ายและแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นองค์กรตุลาการหนึ่งในอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ.."

“ในฐานะพรรคสังคมประชาธิปไตย เราเชื่อว่าการแก้ไขความขัดแย้งต้องเป็นไปในกรอบประชาธิปไตย หลักนิติรัฐและหลักการแบ่งอำนาจ คุณค่าทางประชาธิปไตย และกระบวนการเป็นสิ่งสำคัญของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยมีมากกว่าการเลือกตั้ง แต่มันจะไม่เป็นประชาธิปไตยหากไม่มีการเลือกตั้ง เพราะ ‘หนึ่งคน เท่ากับหนึ่งเสียง’