เอฟทีเอ ว็อทช์ ปฏิเสธประชุม เอฟทีเอ ไทย - ญี่ปุ่น กับ กระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มศึกษาฯ ยังคงเรียกร้องเช่นเดิมที่จะให้มีการเปิดเผยร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้กับสาธารณชนเพื่อการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นมิอาจเกิดขึ้นได้หากขาดซึ่งการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้านจากทุกฝ่าย ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญ

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) จดหมายตอบปฏิเสธกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีหนังสือเชิญ ไปประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศภายหลังการจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 

จดหมายดังกล่าวลงชื่อ ภญ.สำลี ใจดี ความว่า กลุ่มศึกษาฯ ยังคงเรียกร้องเช่นเดิมที่จะให้มีการเปิดเผยร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้กับสาธารณชนเพื่อการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริงจะได้เกิดขึ้น

 

ที่ผ่านมา แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้พยายามเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนและจัดประชุมมาโดยตลอด รวมถึงการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นมิอาจเกิดขึ้นได้หากขาดซึ่งการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้านจากทุกฝ่าย ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมหารือของกลุ่มศึกษาฯ กับกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใด

 

หลายองค์กร ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกลุ่มศึกษาฯ ได้มีแนวคิดเห็นพ้องต่อการมีกฎหมายที่ว่าด้วยการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ  กลุ่มศึกษาฯ เองได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นไว้ ในระหว่างที่จะมีการปฏิรูปการเมืองนี้  รัฐบาลควรระงับการลงนามในข้อตกลงฯใด  เพื่อผลักดันกติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นจริงเสียก่อน

 

อกจากนี้ ในการประชุมชี้แจงข้อมูลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นต่อคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมานั้น มีข้อสรุปว่า

 

 "…ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ารักษาประโยชน์ของประเทศชาติเต็มที่ ฝ่ายกลุ่มต่างๆ ที่ติดตามเรื่องนี้ก็อยากให้ศึกษามากกว่านี้  ไม่เห็นควรรีบร้อน ควรรอบคอบกว่านี้  และอีกประเด็นคือ สภานี้ก็เป็นสภาแต่งตั้ง…การพูดว่าประเทศอื่นอาจได้ข้อมูลไปแล้วไทยจะเสียประโยชน์นั้น มันเป็นเรื่องของคนละประเทศเก็บเป็นความลับ พอเอาเข้าสภามันก็กลายเป็นลักษณะยัดเยียด ประชาชนก็ไม่มีเวลาศึกษา ถ้าเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ก็จะดีกว่านี้…" 

 

เพื่อให้เจตนาที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในกระบวนการจัดทำความตกลงฯ  กลุ่มศึกษาฯขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ  และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ขั้นตอนนี้  พร้อมกับเปิดเผยร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นต่อประชาชน

 

000

 

ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า ข้ อ ต ก ล ง เ ข ต ก า ร ค้ า เ ส รี ภ า ค ป ร ะ ช า ช น

125/356. 3 หมู่บ้านนราธิป ซ.1.รัตนาธิเบศร์  .เมือง  .นนทบุรี  11000 โทร 02-985-3837 ถึง 8  โทรสาร 02-985-3836

 email: info@ftawatch.org   www.ftawatch.org  

                                                           

                                                                        17  มกราคม  2550

 

เรื่อง                  การประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น

เรียน                  นายพิศาล มาณวพัฒน์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง                หนังสือเลขที่ กต.0200.7/17979 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550

สิ่งที่แนบมาด้วย ข้อเสนอเรื่องการจัดทำกฎหมายเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ

 

            ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเชิญกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) ไปประชุมหารือเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศภายหลังการจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549  นั้น  กลุ่มศึกษาฯขอขอบคุณ

 

อย่างไรก็ตาม  กลุ่มศึกษาฯ ใคร่ขอเรียนชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่า กลุ่มศึกษาฯ ยังคงเรียกร้องเช่นเดิมที่จะให้มีการเปิดเผยร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นให้กับสาธารณชนเพื่อการมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริงจะได้เกิดขึ้น  ที่ผ่านมา  แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศได้พยายามเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนและจัดประชุมมาโดยตลอด  ซึ่งรวมถึงการประชุมในวันที่ 22 ธันวาคม  แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางนั้นมิอาจเกิดขึ้นได้หากขาดซึ่งการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบอย่างรอบด้านจากทุกฝ่าย  ดังนั้น การเข้าร่วมประชุมหารือของกลุ่มศึกษาฯ กับกระทรวงการต่างประเทศจึงไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใด

 

            ในขณะนี้ หลายองค์กร ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และกลุ่มศึกษาฯ ได้มีแนวคิดเห็นพ้องต่อการมีกฎหมายที่ว่าด้วยการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ  กลุ่มศึกษาฯ เองได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นไว้ (โปรดดูเอกสารแนบ)  ซึ่งในระหว่างที่จะมีการปฏิรูปการเมืองนี้  รัฐบาลควรระงับการลงนามในข้อตกลงฯใด  เพื่อผลักดันกติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นจริงเสียก่อน

 

           

 

นอกจากนี้ ในการประชุมชี้แจงข้อมูลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นต่อคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมานั้น มีข้อสรุปว่า "…ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่ารักษาประโยชน์ของประเทศชาติเต็มที่ ฝ่ายกลุ่มต่างๆ ที่ติดตามเรื่องนี้ก็อยากให้ศึกษามากกว่านี้  ไม่เห็นควรรีบร้อน ควรรอบคอบกว่านี้  และอีกประเด็นคือ สภานี้ก็เป็นสภาแต่งตั้ง…การพูดว่าประเทศอื่นอาจได้ข้อมูลไปแล้วไทยจะเสียประโยชน์นั้น มันเป็นเรื่องของคนละประเทศเก็บเป็นความลับ พอเอาเข้าสภามันก็กลายเป็นลักษณะยัดเยียด ประชาชนก็ไม่มีเวลาศึกษา ถ้าเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ก็จะดีกว่านี้…" 

 

ดังนั้น  เพื่อให้เจตนาที่ดีของกระทรวงการต่างประเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในกระบวนการจัดทำความตกลงฯ  กลุ่มศึกษาฯขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศ  และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่ขั้นตอนนี้  พร้อมกับเปิดเผยร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นต่อประชาชน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

 

  

                                               

 (ภญ. สำลี ใจดี)

       กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
                             (เอฟทีเอว็อทช์)

 

 

คนอยู่กับป่า:การต่อสู้รอบใหม่ของ"เครือข่ายรักเทือกเขาบรรทัด"

ในที่สุด เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ซึ่งปักหลักชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ตั้งแต่บ่ายวันที่ 17 มกราคม 2550 อันสืบเนื่องจากกรณีพิพาทอุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า ทับที่ดินทำกิน ที่ยืดเยื้อมานานหลายปี ก็ยุติการชุมนุมลง เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2550

ชำนาญ จันทร์เรือง : เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกันดีไหม

ฝรั่งเศสแหวกรูปแบบหลักแล้วประสบความสำเร็จ เราก็น่าจะลองเลือกตั้งนายกฯโดยตรงกันดูสักครั้งจะเป็นไร เผื่อจะเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบที่เราแสวงหามากันกว่าค่อนศตวรรษ เพราะนอกจากจะป้องกันการรัฐประหารแล้ว ยังอาจจะได้รัฐบาลที่เข้มแข็งและมีคุณภาพมากกว่าที่ผ่านๆมาก็เป็นได้

ค้าน ม. นอกระบบ เสนอขอเวลาทำประชาพิจารณ์ให้เพียงพอ

ค้าน ม. นอกระบบ เสนอทำประชาพิจารณ์ต้องมีเวลาพอสมควร ไม่ใช่แค่ 31 ม.ค.แบบที่จุฬาฯทำ และให้ถือผลสำรวจความเห็นเป็นมติ เตรียมทำสำรวจคู่ขนานตามอย่าง ม.มหิดล ซึ่งผลออกมา กว่า 94 เปอร์เซ็น ไม่เห็นด้วยกับการออกนอกระบบ

ลงชื่อร่วมคัดค้าน "โนวาติส"ปกป้องยาราคาถูกที่ผลิตจากประเทศอินเดีย

ปัจจุบันประชากรกว่า 1,000,000 คนทั่วโลกมีชีวิตอยู่ได้ด้วยยาราคาถูกที่ผลิตจากประเทศอินเดียกฏหมายของประเทศอินเดียช่วยชีวิตผู้คนซึ่งสำคัญมากกว่าเรื่องของสิทธิบัตร แต่บริษัทโนวาติส
กำลังฟ้องรัฐบาลอินเดียเพื่อให้มีการแก้ไขกฏหมายสำคัญนี้

นักศึกษา/อาจารย์ กรีซประท้วงต้านการแปรรูปมหาวิทยาลัย

ผู้รณรงค์ประท้วงต่อต้านการแปรรูปมหาวิทยาลัยนับพันกว่าคน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ ปะทะ กับตำรวจกรีซที่หน้ารัฐสภาของกรีซ ที่กรุง Athens เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2007 ที่ผ่านมา

บทความ ประเวศ วะสี : (ประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ) ประชาธิปไตยพหุอำนาจ

ประเวศ วะสี

๑๖ มกราคม ๒๕๕๐

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ไปให้พ้นระบบการเมืองแบบกินรวบ

 

ในการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่คราวนี้ คนไทยควรจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และต้องไปให้พ้นระบบการเมืองอันเลวร้ายที่ทำให้บ้านเมืองติดขัด บอบช้ำ ขัดแย้ง และรุนแรงมากขึ้นๆ จนอาจถึงขั้นนองเลือดและเกิดมิคสัญญี

จักรชัย โฉมทองดี : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ TDRI กรณีเอฟทีเอ ไทย-ญี่ปุ่น

จักรชัย โฉมทองดี ขอใช้โอกาสที่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ พาดพิงในบทความ "ตอบกลุ่มเอ็นจีโอเรื่องผลศึกษาเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)" ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซด์ เอฟทีเอไดเจสท์ (FTA Digest) ของทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ "ประชาไท" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สกน.รับพอใจหลังครม.ชะลอหนี้ ติงยังขาดกลไก-หน้าที่กก.แก้ปัญหา

สกน.แจงพอใจมติครม.ชะลอหนี้หลังเจรจายื่นข้อเสนอแก้ปัญหา แจงหากดำเนินการจริงจังแก้ปัญหาได้ ติงรายละเอียดการเจรจาประเด็นบทบาทหน้าที่กรรมการดูแลปัญหากลับไม่มีการพูดถึงในมติ ครม. เผยเตรียมเดินหน้าคลี่คลายปัญหาทั้ง ธ.ก.ส. ธนาคารพานิช สหกรณ์

ข่าวมอนิเตอร์ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2550

การเมือง

 

"สนธิ" ติงทักษิณไม่ควรพูดผ่านสื่อกระทบต่อชาติ จวกสิงคโปร์ดักฟังโทรศัพท์

เว็บไซต์คมชัดลึก - พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินมาตรการทางการทูตกับสิงคโปร์ว่า เรื่องของต่างประเทศก็ว่ากันไป ส่วนในประเทศเราไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ เพราะงานที่วางไว้เพียงพอต่อการดำเนินการทั้งหมด

เกาะในความฝัน ที่คนอาศัยอยู่ไม่มีสิทธิแม้แต่จะฝัน

ใกล้ค่ำ ในฤดูหนาว... เรือหางยาวค่อยๆ ถอยลำออกท่าโกก่ำ ปากน้ำระนอง

ความอ้างว้างสยายปีกโอบคลุมไปทั่วท้องฟ้า เหลือบมองไปทางคุณ.. แววฝันในดวงตายังระยับ เหมือนเด็กน้อยได้ของเล่นชิ้นใหม่

ขอโทษนะ..ที่เป้าหมายต่อไป มันจะทำลายความฝันของคุณจนยับเยิน... เธอรำพึง

เทศกาลหมูถูก

ขาหมู น้ำผึ้ง และเกี้ยมฉ่าย
จริง ๆ แล้วตั้งใจจะทำพะโล้ขาหมูไว้กิน นึกถึงน้ำพะโล้ดำปี๋รสมือพ่อแล้วก็อยากกิน ยิ่งนึกถึงน้ำดำ ๆ หลังจากเนื้อหนังมังสาหมดไป แล้วแปรธาตุจากน้ำพะโล้ไปเป็นจับฉ่ายแล้วนั้น ก็ยังน่าติดตาม

สมชาย ปรีชาศิลปกุล : เมื่อชนชั้นนำกำลังแย่งชิงอำนาจกัน โดยใช้ประชาชนเป็นเบี้ย

วิเคราะห์แนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต จะเกิดปรากฎการณ์ที่พรรคการเมืองไทยอ่อนแอลง สามองค์กร - ทหาร องคมนตรี ศาล จะเข้ามามีบทบาทสำคัญทางการเมืองแทน นั่นคือ ชนชั้นนำของประเทศไทยกำลังแย่งชิงอำนาจกันโดยใช้ประชาชนเป็นเบี้ย

19 กันยาฯ นัดเดินขบวนสนามหลวง-กองทัพบก ครบรอบ 4 เดือนรัฐประหาร

เครือข่าย 19 กันยาฯ นัดชุมนุมวันอาทิตย์นี้ เดินขบวนจากสนามหลวงไปกองทัพบก และปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ เตมูจิน ระบุว่าเครือข่ายรับเงินเคลื่อนไหว 200 ล้านบาท ย้อนกลับให้จับตา เตมูจิน ที่พยายามจ้องทำลายทุกกระบวนการที่ต่อต้านคมช. สุวิทย์ ระบุ ครั้งนี้ไล่ทหารอย่างเดียวไม่พอ เสนอต้องทำให้กองทัพหมดศักยภาพเข้าสู่อำนาจการเมืองโดยเด็ดขาด

Biz-Review : DTAC สู้ด้วย/ขายด้วย ...และชะตากรรมของผู้บริโภคจากการแข่งขันของบรรษัทสื่อสาร

คนเรามิอาจที่จะหยุดหายใจได้ฉันใด นักธุรกิจก็มิอาจหยุดขายสินค้าได้ฉันนั้น เช่นกัน ดีแทคออกซิมใหม่พร้อมเดินหน้าฟ้องร้องศาลปกครองระงับการตัดการเชื่อมสัญญาณ ส่วนทีโอทีและกสท. ยังแสดงจุดยืนแข็งกร้าว

"จ๋ามตอง" ได้รับรางวัลสันติภาพนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติจากประเทศนอร์เวย์ คัดเลือกน.ส.จ๋ามตอง อายุ 25 ปี ชาวไทใหญ่ นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในพม่า เป็นผู้ได้รับรางวัลสันติภาพของนักศึกษา (Student Peace Prize) ประจำปี 2550

โฆษกกระทรวงต่างประเทศฉุน รองนายกฯสิงคโปร์ให้ทักษิณเข้าพบ

บรรยากาศ "ทักษิณโฟเบีย" ทำโฆษกกระทรวงการต่างประเทศดิ้น เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณเข้าพบรองนายกฯ สิงคโปร์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศพ้อ รัฐบาลสิงคโปร์น่าจะรู้สถานการณ์ของไทยดี แต่ยังนัดพบอดีตนายกฯไทย เท่ากับส่งสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง

กลุ่มรักเทือกเขาบรรทัดร้อง ถูกข่มขู่และกลั่นแกล้ง

เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด กำลังประสบความเดือดร้อนจากการจับกุม ข่มขู่ คุกคาม จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด