ปฏิทินกิจกรรม

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเวทีเสวนา  “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน”ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของใคร?  อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สโมสรนักศึกษาสภากาแฟ เชิญทุกท่านพบปะ รับชมภาพยนตร์ จิบชา และเสวนาในหัวข้อ "Ideology and Ideological State Apparatus" ที่ห้องสภากาแฟ NOC C7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 เป็นต้นไป ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 

การสัมมนาวิชาการ : การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

<--break- />

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  กล่าวเปิดและปาฐกถา เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชยั รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ นําเสนอร่างพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ....    โดย ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ ผู้อํานวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม : การปฏิรูปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย  ดร.วิจารณ์   สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รศ.ดร.อดิศร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 
ผูดําเนินรายการ  : นางสาวศยามล  ไกยูรวงศ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
 
๑๒.๐๐ – ๑๓. ๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
๑๓. ๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม : มุมมองและข้อเสนอ จากภาคประชาสังคม โดย น.ส.เพ็ญโฉม  แซ่ตั้ง   มูลนิธิบูรณนิเวศ  นายศุภกิจ นันทวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ   นายภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์  ประธานสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 
ผู้ดําเนินรายการ : นายศศิน เฉลิมลาภ    ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร   
 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. กล่าวปิดการสัมมนา 

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนา
"ทะเลไทย...ใบเหลือง EU-TIER กับการค้ามนุษย์" 
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น 
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 


 

กำหนดการ

13.00 – 13.30 ลงทะเบียน 

13.30 – 14.00 
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ TCIJ กล่าวเปิดงาน / ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ชมภาพยนตร์สารคดีสั้น ผลงงาน TCIJ School รุ่นที่ 3 
พิธีมอบประกาศศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรม TCIJ School รุ่นที่ 3

14.00 - 16.00 
เวทีเสวนา "ทะเลไทย-ใบเหลือง EU-TIER กับการค้ามนุษย์" โดย
สมพงษ์ สระแก้ว ผอ.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ผศ.ดร. กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณวัสพล หาชิต ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง สังกัดกรมประมง
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ตัวแทน TCIJ School ดำเนินรายการ

16.00 – 17.00 
เปิดเวทีแลกเปลี่ยน- แสดงความคิดเห็น

และร่วมชม 'นิทรรศการภาพถ่าย คาว? คน?' 
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 บริเวณโถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 

จัดโดย