ปฏิทินกิจกรรม


จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
และ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)

วิทยากร
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เนชั่นทีวี
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ จิตแพทย์ และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พันเอกชาญวิทย์ ราชธนบริบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารบก
ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ*
นายอานนท์ บัวภา ตัวแทนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดำเนินรายการโดย
อ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(*อยู่ระหว่างประสานงาน)