ปฏิทินกิจกรรม

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 147: "นโยบายที่อยู่อาศัย: ชุมชนแออัดไทย" 
 
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
 
ปาฐกถานำ: พัฒนาการนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ และประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 
บททดลองเสนอ: มุมมองใหม่ต่อนโยบายต่อชุมชนแออัด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
 
อภิปราย ทิศทางนโยบายการพัฒนาชุมชนแออัดในทศวรรษหน้า
 
นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ: ประเด็นบ้านเอื้ออาทรกับนโยบายในอนาคต
นางสาวกนิษฐา ปรีชาพิชคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน): ประเด็นบ้านมั่นคงกับนโยบายในอนาคต
นายพัลลภ กฤตยานวัช อดีต ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธ.อาคารสงเคราะห์ ที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ 
นายสมพงษ์ พัดปุย เลขาธิการ มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน
 
ลงทะเบียนที่ www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php