ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย : มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน"

ด้วยสถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กำหนดจัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย : มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 นี้ เวลา 08.45 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยในประเด็นสำคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง    ตลาดแรงงานในบริบทการพัฒนาประเทศ   การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ คอร์รัปชั่นกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  การปฏิรูประบบสถาบันทางเศรษฐกิจสู่โมเดลการพัฒนาใหม่  โดยคณะผู้นำเสนอประกอบด้วย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร  ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  ดร.อัมมาร สยามวาลา  ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล ดร.สมชัย จิตสุชน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความคิดเห็น อาทิ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ,รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล  ซูซูกิ, ดร.วรเวศน์ สุวรรณระดา,รศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์, ผศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย    เป็นต้น


กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง

การยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทย: มุมมองและข้อเสนอแนะเชิงสถาบัน

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 8.30-16.00 น.
ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ. รามคำแหง 39 กรุงเทพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.45-9.15 น. ลงทะเบียน

9.15-9.30 น. กล่าวแนะนำโครงการศึกษาวิจัย

9.30-10.30 น. “การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อข้ามพ้นกับดักรายได้ปานกลาง”

ผู้นำเสนอ: ดร.นณริฏ พิศลยบุตร

ผู้วิจารณ์: ดร. ปรเมธี วิมลศิริ

10.30-11.30 น.“ตลาดแรงงานในบริบทการพัฒนาประเทศ”

ผู้นำเสนอ: ดร.อัมมาร สยามวาลา                       

ผู้วิจารณ์: รศ. ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ   

มูลนิธินิคม จันทรวิทุร ขอเชิญร่วมงานธรรมบรรยายและสานเสวนา
เรื่อง “ ความสุขที่แท้ ” ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
ระหว่างเวลา 9:30 – 16:30 น. ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์