ปฏิทินกิจกรรม

 

 

กำหนดการ
เวทีวิชาการ “อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา
วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาฯ
ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.00-09.10 ฉายวีดีโอสถานการณ์ในพื้นที่
09.10-09.20 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
  โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.20-12.00 นำเสนอประเด็นในพื้นที่
  โดยตัวแทนชาวบ้าน 10 พื้นที่

หนองแซง กาฬสินธุ์
ทรายของ กาฬสินธุ์
นามูล ขอนแก่น
น้ำพอง ขอนแก่น
เหมืองทอง เลย
โปแตช อุดรธานี
คอนสาร ชัยภูมิ
เครือข่ายแม่น้ำชี ร้อยเอ็ด
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
สวนป่าโนนดินแดงบ้านเก้าบาตร บุรีรัมย์
ดำเนินรายการ
โดย คุณกรชนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00-17.00 ข้อเสนอในทางวิชาการ
  โดย

 อาจารย์ เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ดร.สามชาย ศรีสันต์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  คุณสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย

ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล