ปฏิทินกิจกรรม

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การแสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่าง ก.สาธารณสุข องค์การอนามัยโลก และ ก.อุตสาหกรรม ในสัปดาห์สากลเพื่อป้องกันภัยจากพิษตะกั่วเพื่อ “ปกป้อง IQ เด็กไทยจากภัยสารตะกั่ว”
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องจักรพันธุ์ ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

องค์กรร่วมจัด:  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิบูรณะนิเวศ, ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เรื่อง “การพัฒนาสวัสดิการสังคมไทยในบริบทประชาคมอาเซียน: 
ข้อพิจารณาสำหรับการปฏิรูปกฎหมายสวัสดิการสังคมและแรงงาน”
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
จัดโดย
กระทรวงแรงงาน 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ 
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร

เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 147: "นโยบายที่อยู่อาศัย: ชุมชนแออัดไทย" 
 
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
 
ปาฐกถานำ: พัฒนาการนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ และประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 
บททดลองเสนอ: มุมมองใหม่ต่อนโยบายต่อชุมชนแออัด ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  
 
อภิปราย ทิศทางนโยบายการพัฒนาชุมชนแออัดในทศวรรษหน้า
 
นางสุขุมาภรณ์ จงภักดี รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติ: ประเด็นบ้านเอื้ออาทรกับนโยบายในอนาคต
นางสาวกนิษฐา ปรีชาพิชคุปต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน): ประเด็นบ้านมั่นคงกับนโยบายในอนาคต
นายพัลลภ กฤตยานวัช อดีต ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธ.อาคารสงเคราะห์ ที่ปรึกษามูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ 
นายสมพงษ์ พัดปุย เลขาธิการ มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน
 
ลงทะเบียนที่ www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php