ปฏิทินกิจกรรม

 
สัมมนา: ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
วันอังคารที่ 19 สิงหาคม  2557
 เวลา  08.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 
ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ International Development Research Centre (IDRC) ได้ดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการอุทกภัยของประเทศไทย  เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของประเทศไทยที่ชัดเจน สถาบันฯ  จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง“ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย” ขึ้น ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 08.45-12.15 น.
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๔
“สร้างอาหารเพื่อชุมชน สร้างสังคมที่เป็นธรรม”

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
 
<--break- />กิจกรรมประกอบด้วย

ข่วงวิชาการ
กำหนดการกิจกรรมวิชาการ

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พาสื่อมวลชนศ้กษาพื้นที่รูปธรรมของเครือข่ายเกษตรกรพันธะสัญญา
กลุ่มที่ ๑ ไก่ไข่อารมณ์ดี ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
กลุ่มที่ ๒ หมูเสรี ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. สรุปการศ้กษาพื้นที่รูปธรรมของเครือข่ายพันธสัญญา ณ ข่วงฯ
 
วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการ การสาธิตการแปรรูปและการจำาหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ละครเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ตอน มดกับจิ้งหรีด
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “แนวคิดและทิศทางการสร้างความเป็นธรรมของเกษตรกร เกษตรพันธะ สัญญาและข้อเสนอทางนโยบาย”
โดย
๑. คุณสุขสันต์ พรหมเทศ ตัวแทนเกษตรกรพันธะสัญญา
๒. คุณสมหมาย คำามาสาร ประธานสภาเกษตรกร จ.เชียงใหม่
๓. คุณศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๔. รศ.ไพสิฐ พานิชกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดำเนินรายการโดย คุณเกียรติศักดิ์ ฉัตร์ดี
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง
๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ละครเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ตอน เต่าอินทรีย์กับกระต่ายเคมี
๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. แนวคิดทิศทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตลาดที่เป็นธรรม และข้อเสนอเชิงนโยบาย ระดับ
จังหวัดเชียงใหม่และระดับชาติ
โดย
๑. คุณพนมกร นามจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรแม่ทายั่งยืนจำกัด
๒. คุณสมัย แก้วภูศรี เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน