ปฏิทินกิจกรรม

สถาบันปรีดีฯ ขอเชิญร่วมงาน รำลึกถึงชีวิตและผลงาน ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) 
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์ สถาบันปรีดี พนมยงค์
เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น.
 
ฟังการอภิปราย และชมภาพยนตร์ไทนเรื่อง "ปีศาจ" 
สร้างจากบทประพันธ์ของ เสนีย์ เสาวพงศ์

สัมมนา เรื่อง “พันธกิจของรัฐในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ” จัดโดย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โครงการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในรัฐธรรมนูญใหม่ และการปฏิรูปประเทศไทย (WOMEN REFORM) สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังของสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) วันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒