ปฏิทินกิจกรรม

กำหนดการ

เสวนาและแถลงข่าว “ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย”

จัดโดย ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๕กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๓๐ -๑๒.๓๐น. ณ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ ถนนสุโขทัย

------------------------------------------------------------------

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.   เสวนา “ทำไมต้องมีบทบาทผู้หญิงในการปฏิรูปประเทศ”

                                นำเสวนาโดย                          คุณสุนี ไชยรส

                                ดำเนินรายการและสรุปโดย   ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน                    ตัวแทนผู้หญิงจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ แรงงานผู้พิการ ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ และการค้ามนุษย์  เกษตรกร การสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลกระทบจากนโยบายของรัฐต่อ ฐานทรัพยากร สุขภาพ สวัสดิการสังคม ผู้บริโภค การศึกษา การเมืองการปกครอง การตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ

เสวนา

กว่าจะถึงวันนี้: ทบทวนประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนงานสิทธิผู้หญิง

และความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศไทย”

ในโอกาสไว้อาลัยการจากไปของ ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00-17.00 น.

ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

****************

งานขับเคลื่อนเพื่อสิทธิของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย มีความเป็นมาที่ย้อนไปในอดีตนานหลายทศวรรษ เป็นประวัติศาสตร์สังคมที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและน่าสนใจ ทั้งยังเรียงร้อยผูกพันชีวิตของผู้หญิงหลายกลุ่มหลายรุ่นเข้าไว้บนหนทางที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แม้จะต่างมุมมอง ต่างบทบาท และมีวิถีการขับเคลื่อนงานที่แตกต่างหลากหลายแนวทาง

ในโอกาสการจากไปของ ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข ผู้ซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศรุ่นบุกเบิกของประเทศไทย เป็นผู้มีคุณูปการอย่างสูงต่องานพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง และเป็นที่เคารพรักอาลัยของนักเคลื่อนไหวทางสังคมในรุ่นหลัง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร จึงร่วมกับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย จัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้น และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมไว้อาลัยการจากไปของ ดร. คุณหญิงอัมพร มีศุข ร่วมกัน

กำหนดการ

14.00 - 14.15 น.     กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าความเป็นมาของการจัดงาน

14.15 – 16.30 น.     เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “กว่าจะถึงวันนี้: ทบทวนประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนงานสิทธิผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศของประเทศไทย”